วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

ชื่อ - สกุล   นางกุลศานต์  เจริญสม
วันเดือนปีเกิด   19  มีนาคม  2501
ที่อยู่   194/1  หมู่ 3  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80230
สถานที่ทำงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
คติประจำตัว     ชีวิตคือการให้  ไม่ใช้การเอา
คติในการทำงาน  บริการที่ดีคืองานของเรา
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี   สาขาบรรณารักษศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง