วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

ชื่อ - สกุล   นางกุลศานต์  เจริญสม
วันเดือนปีเกิด   19  มีนาคม  2501
ที่อยู่   194/1  หมู่ 3  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80230
สถานที่ทำงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
คติประจำตัว     ชีวิตคือการให้  ไม่ใช้การเอา
คติในการทำงาน  บริการที่ดีคืองานของเรา
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี   สาขาบรรณารักษศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ความคิดเห็น:

 1. อาจารย์ได้ตรวจงานแล้วพบว่า
  ขาดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม SPSS OF Windows
  กิจกรรมข้อมูลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาและนวัตกรรมที่ใช้
  กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์หากไม่ได้ไปหากกิจกรรมอื่นทำแทนและบันทึกลงในบล็อกของนักศึกษา
  กิจกรรมข้อเสนอแนะการใช้บล็อกนี้ มีข้อดีข้อเสียและประโยชน์อย่างไร
  ให้นักศึกษาทำเพิ่มเติม หากมีปัญหาโทรหาอจารย์ด่วน 0867405156 ให้มาพบด้วยตนเองนำ Notebook มากด้วย

  ตอบลบ